Guest Posts, Reviews, עברית

‘מכילתא דרשב”י פרשת נזיקין’

מחר, ה-30 ליוני, יתקיים האירוע השנתי לזכר ד”ר ליאורה אליאס בר-לבב ז”ל בספרייה הלאומית בירושלים. הערב יוקדש לצאת ספרה מכילתא דרשב”י פרשת נזיקין: נוסח, מונחים, מקורות ועריכה, ירושלים 2013. לרגל הארוע אנו מפרסמים כאן ביקורת על הספר מאת אסף רוזן-צבי.

ספר זה הוא עיבוד קל של עבודת הדוקטור של ליאורה אליאס בר-לבב ז”ל שהושלמה לאחר פטירתה. הספר עוסק בעריכתה היצירתית של המכילתא דרשב”י. לצערנו עבודה זו נקטעה ונזקקה בעצמה למעורבות פעילה של עורך לצורך התקנתה לפרסום. זכתה אליאס בר לבב בכך שעבודת עריכה זו תיעשה בידי פרופ’ מנחם כהנא שהוא האדם המתאים ביותר לכך הן מההיבט האישי והן מההיבט המקצועי.

מלבד העיסוק החשוב בשאלת אופי עריכתה של המכילתא דרשב”י והיחס למקבילותיה תרומתו הגדולה של הספר היא בניתוחים הבהירים ובפרשנויות המחודשות הרבות שבו לקטעים שונים מהמכילתא, שלא זכתה, כידוע, לפירושים רבים. ככזה, ספר זה הינו חובה עבור כל מי שעוסק במדרשי התנאים בכלל ובקטעי המכילתא דרשב”י על פרקים כא-כב בספר שמות בפרט. את עיקרי חידושיה סיכם כהנא במילים הבאות (עמ’ יא):

שורה ארוכה של חידושים פרשניים מאירי עיניים בהבנתן המילולית של דרשות המכילתא, בהארת מובנם המדויק של מונחים מדרשיים, בחשיפת הזיקה הספרותית העמוקה של המכילתא למשנה ובייחוד לתוספתא ואף בפיתוח תובנות מתודולוגיות מחודשות על דרכי העריכה של המכילתא דרשב”י בפרשת נזיקין.

וזו מסקנתה של אליאס בר-לבב בנוגע לעריכת המכילתא (עמ’ יג):

המכילתא דרשב”י בחלקים גדולים שלה אינה מדרש מקורי אלא עיבוד, לא תמיד מושכל, של מקורות קודמים לה שעמדו לפניה.

כהנא מסתייג בפתח הדבר מתיאור זה בעיקר ביחס לתיאור הצרימות והחספוסים כעבודת עיבוד ‘לא מושכלת’ והוא מעלה את האפשרות לראות בכך מוסכמות ספרותיות שונות של עריכה.

elias

הפרק הראשון עוסק בנוסח המכילתא דרשב”י ובהצעות חילופיות לנוסח שפורסם במהדורת אפשטיין ומלמד. נוסח מתוקן של המכילתא דרשב”י לדיני נזיקין (שמ’ כא, כח – כב, ה) מופיע כנספח לספר.

הפרק השני סוקר את המונחים המדרשיים של המכילתא דרשב”י והוא עבודה חלוצית ובסיס נתונים חשוב ביותר. במהלך הספר עושה אליאס בר-לבב שימוש רב בהבנה המדוייקת של כל מונח ומונח ומראה כיצד פכים קטנים אלו מהווים בסיס לניתוח הדרשות, הבנת יחסן למקבילות ומגמת עריכתן. כך לדוגמא, הקיצור יוצא הדופן של המונח ‘(אין לי אלא) Y, X מנין?’ או ההיכרות עם המבנה השונה של המונח ‘לרבות X’ בהשוואה למונח ‘לעשות… כיוצא ב-X’ מאפשרים לה לזהות בין הדרשה המקורית לזו המועברת (עמ’ 253-258). בחינה מדוקדקת של מונחי הדיון יכולה היתה לשמש גם בסיס לשאלות הרמנויטיות רחבות יותר. לדאבוננו מעיד כהנא שעיוניה של אליאס בר-לבב בדרכי המדרש ובקנוונציות המדרשיות לא הושלמו ועל כן לא פורסמו בעבודת הדוקטור.

בפרק השלישי, העוסק ביחס למקבילות במשנה ובתוספתא, מראה אליאס בר-לבב באופן משכנע מאוד כיצד דרשות קשות במכילתא דרשב”י מתבארות מתוך השוואה למשנה והתוספתא ולאור הבנת הדרשות כעיבוד (לא תמיד מוצלח, לדעתה) של המקורות הללו. בחלק מהמקרים החספוס נוצר מתוך ניסיון שלא צלח לאחד הלכות שונות ובמקרים אחרים (והמעניינים יותר בהקשר של הבנת הז’אנר המדרשי) מתוך ניסיון לעגן ולקשר את ההלכות למילות הפסוק. בדרך זו נוצרו ‘מדרשים מלאכותיים, לאקוניים מאוד ונטולי בהירות הלכתית’ (עמ’ 239). חידוש חשוב נוסף הוא ההבחנה שדווקא התוספתא, ולא המשנה, היא המקור ההלכתי העיקרי ששימש את עורך המכילתא דרשב”י בציטוטיו. אמנם גם המשנה עומדת ברקע דרשות רבות. בהקשר זה מנתחת אליאס בר-לבב את חטיבת הדרשות הארוכה על נזקי האש (שמות כב, ה) וטוענת שהיא עיבוד מורכב של רצף ההלכות במשנה ב”ק פרק ו.

בפרק הרביעי עוסקת אליאס בר-לבב בדגמים שונים של שכפול דרשות והעברתן. תופעה זו מוכרת בכל מדרשי התנאים ובעיקר בשתי המכילתות על פרשת נזיקין, הן בעקבות הדינים החוזרים על עצמם שבפסוקים והן בעקבות הניסיון ליצור מערכת משפטית אחידה. אליאס בר-לבב טוענת שהתופעה רחבה הרבה יותר במכילתא דרשב”י אולם מהעיון בדוגמאות נראה שהייחוד איננו רק בכמות אלא גם באיכות. תופעה נוספת הנידונה בפרק היא הצמדה ושילוב של מדרשים סותרים היוצרת את הרושם המוטעה שכוונתם זהה.

אביא כעת בקצרה אחת מהדוגמאות שבהן עוסקת אליאס בר-לבב (עמ’ 162-164 בספר) הממחישה באופן משכנע כיצד פתרון הקושי שבדרשה נובע מחשיפת העיבוד של המדרש לאור המקבילה בתוספתא. הפסוק בשמ’ כא, כח עוסק בשור שנגח אדם והרגו, שדינו סקילה – ‘סקול יסקל השור’. על מילים אלו מופיעה במכילתא דרשב”י הדרשה הבאה, עמ’ 178:

אין לי אלא אלו בלבד, מנין לרבות ולדותיהן ועריבתיהן? ת”ל סקל יסקל.
ולא יהא מסקלו מיד אלא כונסו לכיפה עד שעה שימותו
ור’ אלעזר בר’ שמעון אומ’ <<כולהן>> היו נסקלין

בשורה הראשונה מחדש המדרש שני עניינים: א. גם ולדות הבהמה שנולדו לאחר שנידונה ליסקל ולפני סקילתה בפועל – יומתו עמה. ב. אם הבהמה שנידונה ליסקל נתערבבה בבהמות אחרות ולא ניתן לזהותה – כולן יסקלו. בשורה השניה נאמר שכונסים את כל הבהמות (מדובר במקרה שהתערבבו עמה) למקום הסגר עד שימותו בעצמן ובשורה השלישית מובאת דעתו החולקת של ר’ אלעזר בר’ שמעון שבמקרה זה כל הבהמות (שהתערבבו) נסקלות. אליאס בר-לבב מצביעה על שני קשיים מרכזיים בקטע: א. הדרשה הראשונה מתייחסת לשני מקרים (ולדות ונתערבו) ואילו בהמשך מתייחסים רק לדין נתערבו. ב. היחס שבין השורה השניה לבין מה שלפניה ולאחריה – אם כונסן לכיפה עד שימותו הרי שהן אינן נסקלות כלל! אך מהמשפט ‘ולא יהא מסקלו מיד אלא…’ משמע שההמשך מסכים עם דין הסקילה?!

הפתרון שמציעה אליאס בר-לבב הוא לאור המקבילה שבתוספתא ב”ק ה, ה:

נתערבו באחרין ואחרין באחרין – כולן אסורים בהנאה.
מה יעשו להן? כונסין אותן לכיפה עד שעה שימותו.
ר’ אלעזר בי ר’ שמעון אומ’ כולהן נסקלין.

בנוסח התוספתא אין כל קושי – היא עוסקת במקרה של נתערבו בלבד ודעת ת”ק היא שלא סוקלים אותן אלא כונסין לכיפה בלבד. לפי אליאס בר-לבב, העורך ציטט את המחלוקת מילה במילה מהתוספתא והקדים לה את המשפט ‘ולא יהא מסקלו מיד אלא…’ שמטרתו לגשר בין הדרשה הקודמת במכילתא דרשב”י שדין בהמות שנתערבו הוא סקילה לבין דעת ת”ק שבתוספתא שדינן כינוס בכיפה. התוצאה היא ששיטת ת”ק מוצגת כהסתייגות מדין הסקילה שלפניה, בעוד שהיא למעשה דעה חולקת. דומני שהצעתה של אליאס להסבר דרך עבודתו של העורך משכנעת ביותר, גם אם לא ברור האם נכון לכנות עיבוד מעין זה כ’לא  מושכל’.

ניתן היה לסכם את מחקרה של אליאס בר-לבב בהצבעה על המאפיינים הייחודיים של המכילתא דרשב”י בעיבוד החומר התנאי שלפניו ובכך שחלקים גדולים מהמדרש אינם מקוריים אלא פרי של יצירה משנית (עמ’ 337). אולם סיכום מעין זה מעביר את הרושם המוטעה שממחקר המכילתא דרשב”י לא ניתן להסיק למדרשי ההלכה האחרים, ולא היא. אליאס בר-לבב עצמה מציינת כי המכילתא דרשב”י היא מדרש תנאי אותנטי המגלה קרבה גדולה למדרשים האחרים מדבי ר’ עקיבא (ספרא וספרי דברים) כפי שניכר באופן השימוש שלו במונחי הדיון (146-147). במקומות שונים משווה אליאס בר-לבב את התופעות שהיא מזהה במכילתא דרשב”י גם למדרשי הלכה אחרים, אולם אין היא עושה זאת באופן שיטתי. דומני שהשוואה מעין זו תלמד שבמכילתא דרשב”י קיימת הקצנה של תופעות עיבוד שונות הקיימות גם במדרשי ההלכה האחרים. מוקצנותן של התופעות במכילתא דרשב”י מקלה על זיהויין וניתוחן ועל כן מחקר זה ראוי להוות בסיס לבחינה של תופעות אלו גם במדרשים האחרים.

השאלה המרכזית שהעסיקה את אליאס בר-לבב היא זיהוי דרכי העריכה והעיבוד של המכילתא דרשב”י – מנין נוצרו הצרימות במדרש הקדום והמאוחר (המקורי והמעובד) וכן בין המדרש למקבילותיו. כמו כן עסקה בפירוש מחודש לקטעי מדרש קשים לאור חשיפת המקורות והעריכה. אולם עבודתה הפרטנית הרחבה יכולה וראויה לשמש כבסיס לשאלות רחבות נוספות, שאליאס בר-לבב לא זכתה לפתח. ואדגים כאן רק שלושה עניינים כאלו:

א. הרמנויטיקה – ההבחנות הרבות בין דרשות מקוריות לבין עיבודן יכולות לשמש בסיס לשאלות חשובות של קדום ומאוחר בהקשרים פרשניים. כך לדוגמא ניתן לבחון האם קיימים מאפיינים שונים לדרך הלימוד ממילות הפסוק בדרשות המקוריות לעומת דרכי המדרש המשתקפות בדרשות המעובדות.

ב. היחס שבין מדרש ומשנה – אליאס בר-לבב מראה כיצד המכילתא לוקחת הלכות העומדות לפניה ומעבדת אותן לדרשות באמצעות עיגונן במילות הפסוק. תופעה זו, שיש לבחון אותה גם במדרשים אחרים (ונראה שיימצאו בכך הבדלים בין דבי ר”י ודבי ר”ע), יכולה להיות קיימת כבר ברובד הקדום של המדרש ויש בה חשיבות גדולה להבנת הפרוייקט המדרשי כולו והיחס שבין המדרש וה’משנה’.

ג. המדרש המקורי והשוואה לדבי ר’ ישמעאל – לאחר הזיהוי של דרשות רבות כעיבוד של מקורות תנאיים מקבילים ניתן לשאול מה הם החומרים המדרשיים המקוריים שעמדו בפני עורך המכילתא דרשב”י. שאלה זו מעניינת במיוחד לצורך השוואה בין חומר מדרשי קדום זה לבין המדרש המקביל מדבי ר’ ישמעאל. שאלה נוספת היא עד כמה ניתן למצוא דמיון או מחלוקת בין שני בתי המדרש לא רק ביחס לחומר הדרשני וההלכתי אלא גם ביחס לדרכי העיבוד והעריכה שלהם.

לסיום מילה על ההיבט האישי שמאחורי ספר זה. לצערי הרב לא זכיתי להכיר את ליאורה, אך יצא לי לשמוע את שבחה ממכרים משותפים שונים. כעת יכול הקורא להתוודע למעט מדמותה בפתח הדבר המרגש שכתב פרופ’ כהנא שהיה בקשר קרוב עמה במשך שנים, הנחה אותה בעבודתה ואף ערך את הספר לדפוס. מתוך העיון בתוכנו של הספר ניכרים דבריו על הכוח הפרשני, הברק האינטלקטואלי והיצירתיות יוצאת הדופן של ליאורה ועל כן חזקה שאין גוזמה גם בתיאורו את אישיותה המופלאה והאצילית.

סוף דבר, ספר זה גדוש בחידושים הן ביחס לקריאה ופרשנות של דרשות המכילתא והן ביחס להבנת דרכי העיבוד והעריכה של מדרשי התנאים. אמנם העיון הפרטני בסוגיות הלכתיות סבוכות בהלכות נזיקין אינו קל לקריאה למי שאינו מצוי בעולם זה, אך הניסוח הבהיר והקולח מצליח להקל את עמל הלימוד במידת האפשר. צער גדול הוא שהמחברת לא זכתה להשלים את מחקרה אולם דומני שגם חוסר שלמות זה מעורר את הקורא להמשיך ולהפך בעניינים החשובים הנידונים בו.

אסף רוזן-צבי הוא דוקטורנט בחוג לתלמוד והלכה באוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטור שלו, בהנחייתו של פרופ’ מנחם כהנא, היא על מסכתא דכספא שבמכילתא דר’ ישמעאל והיא עוסקת בין השאר בשאלות של פרשנות, עריכה והרמנויטיקה מדרשית.

Standard
English, Guest Posts

H. Lapin on ‘The Digital Mishnah Project’

Ahead of tomorrow’s joint event of The Talmud Blog and Digital Humanities Israel on “Open digital Bible, Mishna and Talmud,” Hayim Lapin of the University of Maryland has written this guest-post on The Digital Mishnah Project. Feel free to leave Hayim your feedback in the comments section below or on the project’s site.

I am pleased to formally announce the relocation of my project to a server at the University of Maryland. I would also like to thank the Talmud Blog for hosting this guest post, which will also appear on my project blog at blog.umd.edu/digitalmishnah. The transition to the new site is not entirely complete, but it is complete enough to talk about it here.

In this post, I’d like to describe the project, give a brief user’s guide, and talk about next steps. At Yitz Landes’s suggestion I’ve also provided a PDF of my paper for the Peter Schäfer festschrift on this topic.

1. The project to date

The project initially was conceived as a side project to an annotated translation of the Mishnah that I am editing with Shaye Cohen (Harvard) and Bob Goldenberg (SUNY Stony Brook, emer.), under contract with Oxford, for which I am also contributing translation and annotations for tractate Neziqin, or Bava Qamma, Bava Metsi’a, and Bava Batra. Since I was going to spend time looking at manuscript variants anyway, I reasoned, why not just work more systematically, and develop a digital edition. Much more complicated than I imagined!

The demo as it is available today on the development server is not significantly different in functionality from what was available in April 2013. However, there is now much more text available. While all the texts need further editing (including for encoding errors that interfere with output), there is enough available to get a very good start at a critical edition (or at least a variorum edition) of tractate Neziqin including several Genizah fragments, with an emphasis on transcribing fragments that constitute joinable sections of larger manuscripts.

2. User’s guide

When you access the demo edition, you will have two choices: “Browse” and “Compare.”

Following the link to the Browse page gives you the list of transcribed witnesses. Selecting one will allow you to browse through the manuscript page by page, column by column, or chapter by chapter with a more compact display of the text.

When you first get to the Compare page, all the witnesses installed to date are displayed and the interactive form is not yet activated [bad design alert!]. It will only be activated when you use the collapsing menus on the left to select text at the Chapter or Mishnah level. You are welcome to poke around and see where there are pieces of text (typically based on Genizah fragments) outside of the Bavot. However, significant amounts of text and of witnesses are only available for these three tractates.

To compare texts, select order (Neziqin) > tractate (one of the Bavot) > chapter (1-10) > mishnah (any one, or whole chapter).

The system will limit the table to those witnesses that have text for the selected passage and enable the table.  At that point, you can select witnesses by putting a numeral into the text field. The output will be sorted based on that number. Then select the Compare button on the right. Output will appear below the form, and you may need to scroll down to it.

There are three output options. By default, you get an alignment in tabular form. Also possible are a text and apparatus (really, just a proof of concept) and a pretty featureless presentation in parallel columns.

3. Desired features

Here are a number of features I would like to see. I would also be glad to hear about additional features that potential users would find useful.

  • Highlighting of orthographic and/or substantive variants in alignment table view. (Current highlighting uses CollateX’s own output, and there appear to be some errors. In addition to correcting these errors, it would be useful to highlight and color code types of variation.)
  • In parallel column view, selecting one text highlights the corresponding text in the other columns.
  • Downloading results (excel, TEI parallel segmentation, etc.).
  • Quantitative analysis (distance, grouping, stemmatics)
  • Correcting output. The preceding features are only as useful as the alignment is good. While down the road, the project will be able to generate an edited alignment table that will obviate the on the fly collation that is currently offered, for the present, users need a way of adjusting the output to reflect what a human eye and brain (carbon-based liveware) can see. At a minimum, this corrected alignment should be available to be reprocessed in the various output and analysis options.
  • Morphological tagging. This is something that Daniel Stoekl ben Ezra and I have been working on (see below).

4. Behind the scenes

For those interested in what is happening behind the scenes, here is a brief description.

The application is built in cocoon. The source code is available at https://github.com/umd-mith/mishnah.

The texts are transcribed and encoded in TEI, a specification of XML developed for textual editing. The transcriptions aim at fairly detailed representation of textual and codicological features, so that the database might be useful also for those interested in the history of the book.

For the Browse function, the system selects the requested source, citation, and transforms the base XML into HTML (using XSLT), and presents it on the monitor.

For the Compare function, the system extracts the selected text from the selected witnesses, passes it through the CollateX program, and then transforms the result into HTML using XSLT. The process is actually somewhat more complicated, since in order to get good alignment a certain amount of massaging is required before passing the information into CollateX, and the output requires then requires some further handling. The text is tokenized (broken into words as comparison units), the tokens are regularized (all abbreviations are expanded, matres lectionis are removed, final aleph is treated as final heh, etc.). CollateX then aligns the regularized tokens, but the output needs to be re-merged with the full tokens. This re-merged text is what is presented in the output.

Ideally, the transcriptions would be done directly into TEI using an XML editor. (Oxygen now has fairly good support for right-to-left editing in “author” mode.) In practice, and especially when supervising long distance, it is easier for transcribers to work in Word. I have developed a set of Word macros that allow transcribers to do the kind of full inputting of data the project requires, and an XSLT transformation to transform the word document from Microsoft’s Open XML to TEI, with a certain amount of post-processing required.

5. Technical next steps

Both for internal processing and in order to align this project more closely with that of Daniel Stoekl ben Ezra (with whom I have been collaborating), the XML schema that governs how to do the markup will need to be changed, so that each word has its own unique address (@xml:id). This also means that tags that can straddle others (say, damage that extends from the end of one text to the beginning of another) will need to be revised. Once I am revising the schema, it will be useful to tighten it, and limit the values that can be used for attributes. This will make it easier for transcribers to work directly in XML.

Encoding of Genizah fragments pose a particular set of problems. (1) We need a method for virtually joining fragments that belong to a single manuscript while also retaining the integrity of the original fragment. At present, each fragment is encoded separately and breaks have pointers to locations in a central reference text. A procedure is necessary to then process the texts and generate a composite. At present this is envisioned with texts that are known to join. At a later stage the approach could be generalized to search for possible joins. (2) Fragmentary texts in general pose a problem in alignment, since we need to distinguish textual absences from physical gaps due to preservation for the alignment program. The system of pointing described in (1) will facilitate this.

The above are necessary to make the present version of the demo function effectively. Toward a next phase, one essential feature is the correction of the alignment output (see also above). I can envision two use cases. In one, the individual user makes corrections for his or her own use, and the edition does not provide a “curated” alignment. Alternatively, we build a content management system that allows the editors to oversee the construction of corrected alignments that become part of the application. When completed, this “curated” version replaces the collation that takes place on the fly. In either case, corrected output makes possible a suite of statistical functions that I would like to implement.

Finally, for our proposed model digital edition, Daniel Stoekl ben Ezra and I have discussed a morphological tagging component. Here we have worked with Meni Adler (BGU) to create preliminary morphological analysis based on modern Hebrew and with a programmer to create a markup tool. Ideally, the corrected markup could then be recycled to train morphological analysis programs on rabbinic Hebrew and Medieval/Early Modern orthography.

I have benefited from the support of the Meyerhoff Center for Jewish Studies, the History Department, and the Maryland Institute for Technology in the Humanities (MITH). MITH, and in particular then assistant director Travis Brown, built the web application and worked with me as I slowly and painfully learned how to build the parts that I built directly. Trevor Muñoz of MITH was insistent that I develop a schema and helped to do so, the wisdom of which I am only now learning. Many professional transcribers and students worked on transcriptions and markup. These are listed in the file ref.xml available in the project repository, and I hope to make an honor roll more visible at a later date.

Many scholars and institutions have been gracious about sharing texts and information. Michael Krupp shared transcriptions of the first four orders of the Mishnah. Peter Schaefer and Gottfried Reeg made available the Mishnah texts from all editions of the Yerushalmi included in the Synopsis. Accordance, through the good offices of Marty Abegg, made pointed transcriptions of the Kaufmann manuscript available. Daniel Stoekl ben Ezra and I have been collaborating for some time now, and have proposed a jointly edited model edition of Bava Metsi’a pending funding.

Standard
English, Guest Posts, Reviews

Between Furniture in the Mishnah and the Mishnah on Furniture

Between Furniture in the Mishnah and the Mishnah on Furniture: On Karen Kirshenbaum, Furniture of the Home in the Mishnah (Hebrew; Bar Ilan University Press, 2013)- by Yair Furstenberg

It has recently become quite common to find families moving their Pesach Seder from the dining room table to the living room couches. At least in part this step is motivated by a keen interest in conducting what seems to be a more authentic Seder, as shaped by the rabbis two millennia ago along the lines of the Greco Roman symposium. Consequently, the stiff seating arrangement around the alter-like table is replaced by a more liberated recline at small personal ones. Continue reading

Standard
English, Guest Posts, Reviews

Outside Aphrodite’s Bathhouse

Outside Aphrodite’s Bathhouse: On Rachel Neis, The Sense of Sight in Rabbinic Culture: Jewish Ways of Seeing in Late Antiquity, Cambridge University Press, 2013, by Zachary Braiterman

NeisAs a devoted reader, I was flattered by Yitz and Shai’s invitation to review for The Talmud Blog the new book by Rachel Neis, arguably the first full length study ever on “rabbinic aesthetics” or “rabbinic visual culture.” As a scholar trained in modern Jewish thought and philosophy, I have explored in my own work the intersection of art, philosophical aesthetics, and Jewish culture.  It’s on that basis that I was asked to read Rachel Neis’ book. Why not?

Continue reading

Standard
Class Notes, English, Guest Posts

Whence Good Questions?- Guest Post by Jon Kelsen

“The scientist is not a person who gives the right answers; he’s one who asks the right questions.” -Claude Lévi-Strauss, Le Cru et le cuit (The Raw and the Cooked), 1964

I spend a lot of time asking questions, and a lot of time learning and teaching Talmud. These pastimes are deeply related; the process of uncovering and addressing qushyot u’ba’ayot constitutes the meat and potatoes (or tofu and quinoa, for some of our readers here) of the Talmudic enterprise. The Bavli is a text explicitly animated by query, and we know the joy of the Talmudist who discovers that she or he has “asked like a lamdan,” who has raised the question of Abbaye, the Stamma d’Talmuda, Tosafot, or R. Akiva Eiger. To be a good learner, and certainly a good learner of Talmud, therefore, includes being able to ask good questions. Continue reading

Standard
English, Guest Posts, Ruminations

The Flow of Things: Ruminations on Talmudic Layout

http://dianesamuels.net/Luminous-Manuscript.html

Diane Samuels, ‘The Luminous Manuscript’. Permanent exhibition of The Center for Jewish History, NY. Posted with artist’s permission.

As our readers may have noticed, we’ve recently adapted the blog to WordPress’ new “Twenty Fourteen Theme.” Besides exemplifying  WordPress’ sleek sense of style, the theme caught our eye in that it structures the homepage almost like a daf of Talmud, with the main text in the center and related texts surrounding it towards the margin. 

In celebration of The Talmud Blog’s redesign, I have been invited to offer some observations on the layout of the Talmud inspired by my background as a practitioner and scholar of the visual arts. This is a double honor for me as this is also my inaugural post. Thank you for the invitation.

Continue reading

Standard
English, Guest Posts, Reviews

A Review of Eyal Ben-Eliyahu’s “Between Borders”- Guest Post by Hanan Mazeh

Eyal Ben-Eliyahu, Between Borders: The Boundaries of Eretz-Israel in the Consciousness of the Jewish People in the time of the Second Temple and in the Mishnah and Talmud Period, Jerusalem: Yad Ben-Zvi Press, 2012, 348 pp. $27.

Eyal Ben-Eliyahu‘s Between Borders is the kind of book which deals with such fundamental questions that it makes you wonder how it is that they had not been seriously addressed before.  Based on his 2007 Hebrew University dissertation, the book aims to examine the territorial borders of the land of Israel as reflected in a wide array of Palestinian texts – from biblical books through the Amoraic era – and tries to formulate the different concepts of “Eretz Israel” that these borders represent.

Continue reading

Standard
English, Guest Posts, Reviews

A Review of Weiss Halivni, The Formation of the Babylonian Talmud- Guest Post by Zvi Septimus

halivni picDavid Weiss Halivni, TheFormation of the Babylonian Talmud (trans. and ed. Jeffrey L. Rubenstein; Oxford: Oxford University Press, 2013). 312 (+35) pages

David Weiss Halivni began work on his Talmud commentary, Sources and Traditions, in 1968 with the publication of a volume on Seder Nashim. In the forty-five years since, Halivni has published an additional seven volumes, covering Seder Moed and Seder Nezikin. Continue reading

Standard
English, Guest Posts, Reviews

Fair and Fowl: A Review of ‘Tractates Tamid, Middot and Qinnim’ by Dalia Marx – Guest Post by Ilana Kurshan

marx reviewDalia Marx, Tractates Tamid, Middot and Qinnim. A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud, Tübingen: Mohr Siebeck, 2013,  XII + 258 pages. €89.

A few weeks ago I was learning daf yomi while nursing my daughter when I came upon the following Talmudic passage, which begins with a quote from the Song of Songs: “‘Our little sister has no breasts.’ Rabbi Yohanan said: This refers to Eilam, who merited to learn but not to teach” (Pesachim 87a).” My infant daughter was lying bare-skinned on my breast, and I looked down at her as I puzzled over this passage. Why is having no breasts analogous to learning but not teaching? Continue reading

Standard
English, Guest Posts, Reviews

Review of Elizabeth Shanks Alexander, ‘Gender and Timebound Commandments in Judaism’- Guest Post by Raphael Magarik

ShanksImplicit in the title of Elizabeth Shanks Alexander’s new book, Gender and Timebound Commandments in Judaism, is the question: What does gender have to do with “time-bound, positive commandments”? What motivates rabbinic texts to rule that women are exempt from those mitzvot? And as the phrase “in Judaism” implies, this question arrives entangled in important arguments over how Jewish women ought to practice today. Continue reading

Standard