Guest Posts, Reviews, עברית

קולו של הבבלי: בכבלי מסורת ותמורה- איתי מרינברג-מיליקובסקי

“קולו של הבבלי: בכבלי מסורת ותמורה” – על ספרו של מולי וידס – איתי מרינברג-מיליקובסקי

Moulie Vidas, Tradition and the Formation of the Talmud, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2014.

מהו ה’בבלי’? שאלה כללית ואמורפית זו, משונה ככל שהיא עשויה אולי להיראות, ניצבת בשנים האחרונות כשאלת-יסוד עקרונית במפעלם של כמה חוקרים. הללו מבקשים לפרוץ בעבודתם את גבולותיו הצרים של בירור קונקרטי, גדוּר-היטב – ויהא זה בירור ספרותי, היסטורי, תרבותי, וכל כיוצא בו – על מנת להתחקות באמצעותו אחר מה שמוצג לעתים ברמז, אם לא במפורש, כ’מפתח’ וכ’סוד’ של הטקסט המכונן. ספרו היפה של מולי וידאס מצטרף למגמה האמורה ותורם לה תרומה חשובה. ‘שאלת הבבלי’ אמנם אינה מוצגת בו במישרין, אולם פרקי הספר מצטרפים יחד לחיפוש מרתק אחר איזו ליבה או מהות פנימית שלו. וידאס אינו מבקש אותה במרחבים רחוקים, בפינה נידחת של מושא המחקר, או בפסקה שולית שרק בגלל חולשתנו לא עמדנו עליה עדיין כראוי, אלא בתופעות מרכזיות, מוכרות היטב לכל המצוי בבבלי. הודות לכך, זווית המבט הרעננה והמסקרנת המוצעת על ידו ניתנת לשימוש חוזר ולבדיקה מתמשכת בידי לומדים וחוקרים.

שני חלקי הספר מטפלים בנושאים ידועים למדי. הראשון, צורני או ‘ספרותי’ במהותו, מוקדש לבעיית היחסים בין רבדיה השונים של הסוגיה התלמודית (פרקים 1-3); השני, תמאטי ו’אידיאולוגי’ במובהק, כרוך בנטיית הבבלי אל החידוש היצירתי (פרקים 4-6). את שניהם מחברת בהצלחה (ואולי, ליתר דיוק, הצלחה יחסית) שאלת הזיקה אל המסורת: עריכת הבבלי במבנה רב-שכבתי מורכב משקפת, לדעת וידאס, עמדה מסוימת באשר לטיבן של מסורות קדומות – והיא היא שמשתקפת גם בהעדפת ‘עוקר ההרים’ על ה’סיני’. תבנית הספר מניחה רמת הלימה גבוהה בין צורה ותוכן, ולכך אשוב בהמשך; בשני המקרים, מכל מקום, מילת המפתח היא ‘אי-המשכיות’ (discontinuity): הבבלי, וּוידאס בעקבותיו, מַבנה, מסמן, מדגיש ואף חוגג את הפער בין מקור לדיון בו, בין ידע לניתוחו, בין ‘מסורת’ ל’מוסרים’; הוא עושה זאת בהצהרות גלויות, הנדונות בחלקו השני של הספר, ובדרכים שקטות יותר, הנדונות בחלקו הראשון.

לא יפלא, אפוא, כי החיבור שלפנינו מנכיח בדרכים שונות את דמות עורכיו של הבבלי, שאת קולם – ‘קולו’ של הבבלי, מכנה אותו המחבר לפעמים– אפשר לאתר בקלות, אם רק מאזינים כראוי:

If we think of the Talmud’s creators mostly as introducing unconscious modifications, as hiding themselves behind their traditions and retrojecting their own words and ideas into them, as adapting tradition to new context and ‘improve’ it, it is because we have focused on these specific activities and not others. The Bavli’s creators themselves are not hiding: they are there in almost every sugya, structuring the discussion and leading the reader (or listener) through the sources, expressing their voice in the anonymous discussion that organizes most of the Talmud. While their choice of anonymity in itself might be seen as an act of deference toward their predecessors, their literary practice betrays a different set of priorities. (p.11)

בהעמידו בסיס קונספטואלי לפרקים הפרשניים שיבואו אחריו, סוקר המבוא לספר גישות מרכזיות בשאלת היחסים בין ‘קולו’ של הבבלי עצמו לקולות המצוטטים בו. גישות אלה נכרכות בידי וידאס בתמורות שחלו בעת החדשה בהמשגת ה’מסורת’, כמו גם בהתפתחויות בחקר התרבויות האוראליות, ובהטמעת השיח על אודות פרקטיקות של ‘מְחבּרוּת’ (authorship. * מונח עברי אלגנטי יותר יתקבל בברכה) – הן כאשר תמורות אלה מוזכרות בכתבי מקצת מן החוקרים ומשמשות להם השראה גלויה, והן, מודה וידאס, כאשר הן בבחינת ‘נוכח-נפקד’ בעבודתם של חוקרים אחרים.

moulie book

הפרק הראשון דן בסוגיית הפתיחה של מסכת בבא קמא, ומראה כיצד הבבלי אמנם מכשיר את הקרקע לשילוב עמדת אחד האמוראים (במקרה זה, רב פפא) במסגרת הדיון הסתמאי, אך בה בעת מבליט את חוסר ההלימה בין דבריו ובין העמדה המובלעת של הדיון המקדים. כך למשל מזהה וידאס בקריאתו הרגישה מתח בין עיצוב עמדת הסוגיה בגוף ראשון רבים, לעיצוב עמדת האמורא נקוב-השם בגוף שני יחיד; מתח הנתפס על ידו כביטוי סימפטומטי להתמודדות עם מסורת העבר, המוצגת ברגיל כ’אחרת’ (ולפיכך כתלויית-הקשר), בניגוד להווה ‘שלנו’ (קרי, של עורכי הסוגיה), הנהנה מזכות-היתר של קביעת ההקשר, ובכך מפקיע את עצמו מקונטקסטואליזציה מצמצמת.

בפרק השני מנווט המחבר את דרכו בזהירות במחלוקת על אודות היחסים הכרונולוגיים בין החומר הסתמאי והחומר נקוב-השם, מחלוקת שהדיה ניכרים כמעט בכל דיון משמעותי בבבלי בעשורים האחרונים. וידאס מציע לראות את ההפרדה בין חומרים משני הסוגים – כלומר, את ריבוד (layerization) הטקסט התלמודי – כקונסטרוקט ספרותי של עורכי התלמוד ויוצריו; חומרים ארץ-ישראליים (במקרה הנדון בפרק זה, ובמקרים רבים אחרים) מאורגנים מחדש בסוגיה הבבלית בשכבות האופייניות לה, תוך הפרדת המסורת מהאנליזה, או כפי שהדברים מנוסחים לקראת סוף הפרק – תוך הפרדה בין שכבה מצוּטטת לשכבה מצטטת. הפער בין השכבות, לגבי דידו, אינו משקף פער היסטורי בהתהוותן, אלא מעשה עריכה מתוחכם המתמודד באמצעים סגנוניים עם הקונפליקט בין מסירה וחידוש:

The layered structure… combined a commitment to a faithful transmission of tradition and an independent and flexible engagement with that tradition. It allowed Babylonian scholar to contrast their own approaches with the teachings of the past, whether to showcase the scholarly virtuosity of an individual scholar or more generally to mark the distance between a classical past and their own age. The adoption of this structure was a move toward a more marked distinction between tradition and innovation. (p. 78)

במקום אחר בפרק מדגיש המחבר כי התלמוד עצמו – רוצה לומר, הטקסט הערוך, הסופי, ‘קולו של הבבלי’ שכבר הוזכר לעיל – הוא שמייחד מונחי ציטוט להבאת מימרות וברייתות, ומותיר את השכבה הסתמאית בלעדיה; התלמוד עצמו הוא שמעצב לעתים, אם גם לא תמיד, הבדלי שפה (עברית-ארמית) בין החלקים נקובי-השם לחלקים הסתמאיים. טיעונים אלה מודגמים בניתוח סוגיה ממסכת פסחים: וידאס מיטיב לשכנע כי במקרה זה הבבלי והירושלמי חולקים לא רק תשתית למדנית משותפת, אלא אף אבחנה פנימית בין אלמנטים נקובי-שם לאלמנטים סתמאיים, אלא שהבבלי מארגן אותם מחדש. ברוח זו, ובניגוד לרושם העולה לעתים ממחקרים המוקדשים לתופעות אלה, מטעים המחבר כי הבבלי אינו מוסיף מסגרת ספרותית לחומרים שחסרו אותה, כי אם מחליף מסגרת ספרותית אחת – באחרת. המסגרת החדשה מבוססת על אבחנה ההולכת ומתחדדת בין מסגרת סתמאית סיפורית-עיונית, המתווה את מהלך הסוגיה, לבין החומרים הנדונים על ידה, ויהא מקורם אשר יהא.הפרק השלישי דן בסדרה של סוגיות משלהי מסכת קידושין, ומראה כיצד אותו מרחק ביקורתי שנרקם בידי עורכי התלמוד בריבוד הסוגיות לשכבה מצוטטת ושכבה מצטטת, מושג לעיתים קרובות גם באמצעים אחרים, שאינם קשורים דווקא לפעולת הריבוד במובנה הצר. עדכון ועיבוד של מסורות ספציפיות, שינויים בפונקציות של אלמנטים בודדים במארג הסוגיה, ארגון מחודש של מבנים סיפוריים, פיתוח קומפוזיציות רטוריות מורכבות – כל אלה תורמים לא רק ל’התאמה’ של חומר ישן לסדר-יום חדש, אלא גם לעיצוב מבט ביקורתי על החומרים המיוצגים בסוגיה כ’ישנים’, או באופן רחב יותר כמורשת מן העבר.

הפרק הרביעי פותח את חלקו השני של הספר, ומציע בחינה מחודשת לתמה בבלית ידועה: אהדת החידוש כפרקטיקה למדנית ראשונה במעלה, המאפילה, בלשון המעטה, על פרקטיקות אחרות, כגון שימור והעברה של מסורות. תמה זו, שנדונה רבות במחקר, זוכה כאן לפנים חדשות, כמעט כפשוטו של ביטוי: אין היא עוד בבחינת עמדה ‘אקדמית’ תיאורטית של בעלי התלמוד ועורכיו, כי אם כלי לעיצובה של זהות עצמאית ייחודית, נבדלת מזהותם של ה’תנאים’, שתורתם מתמקדת במסירה בלבד. וידאס רואה בה עדות טקסטואלית למתח תרבותי בין קבוצות דתיות שונות בחברה היהודית בבבל, קבוצות המצטיירות על ידו במלוא ממשותן (ככל שהמקורות הספרותיים מאפשרים להעריך איזו ‘ממשות’). בהתייחסו למציאות הריאלית הוא משער, וראיותיו עִמו, שהגבול בין ‘מסרנים’ לחכמים לא היה בהכרח ברור כל כך; ממילא, תודעת הזרוּת המגדירה את היחסים ביניהם בפסקאות רבות מן הבבלי ראויה לדעתו להתפרש אף היא כקונסטרוקט ספרותי שתפקידו לגלם את המתח בין שתי הקבוצות, ובמישור סימבולי מופשט יותר – בין מסירה ואנליזה. כך מתווה הייצוג הספרותי (להבדיל מן ה’מציאות’) גבולות מובהקים בין ‘אנחנו’ (בעלי התלמוד, אנשי האנליזה), ל’הם’, כלומר, למי שמסומנים מעתה כ’אחרים’ (בעלי המשנה, ה’תנאים’ המשננים).

בהמשך לכך, הפרק החמישי עוסק בויכוח על הציטוט (או השינון), וממקם את דיוניו של הבבלי בעניין זה בתוך ההקשר הרחב יותר של העולם הסאסאני. מעתה, השוואת התנא המצטט למגוש הזורואסטרי – “דאמרי אינשי: רטין מגושא ולא ידע מאי אמר, תני תנא ולא ידע מאי אמר” (בבלי סוטה כב ע”א) – אינה מתקיימת בחלל הריק; סימוּן המצטט כ’זר’, תוך הפיכת ‘בעל התלמוד’ כנגדו לנציג אותנטי-יותר (כביכול) של התרבות היהודית, מזכירה לדעת המחבר נסיונות דומים להבניה עצמית של הקול ההגמוני הדובר בטקסטים נוצריים וזורואסטריים, דמיון הניכר מבעד להבדלים בפונקציה שממלא הזכרן-המצטט בכל אחת מתרבויות אלה.

האם לסיפור זה יש צד שני? כיצד עשויה להצטייר מערכת היחסים בין המסרנים ללמדנים, מזווית המבט של הראשונים? בהיעדר עדויות מפורשות, בגוף ראשון, לפרספקטיבה של המסרנים על אודות יחסיהם עם החכמים ‘בעלי התלמוד’, חלקו השני של הספר נחתם בנסיון מאלף לאתר קצה-חוט ל’סיפור המתנגד’ (counternarrative) שלהם. דמותם של ה’אחרים’ של הבבלי, התנאים ‘מבלי העולם’ (סוטה, שם), מגיעה אפוא לשיא ממשותה בפרק השישי, בו נבחנת ספרות ההיכלות, ובעיקר מסורת ‘שר התורה’ המשולבת בה, כצוהר אפשרי לעולמם הדתי. תוך הצבעה זהירה (ושמא זהירה מדי) על נקודות השקה אפשריות בין מסורת ‘שר התורה’ ודמותם של המסרנים המתוארים בתלמוד, משרטט וידאס קווים לדמותה של קבוצה דתית המעמידה אלטרנטיבה לתרבותם של חכמי בבל. אלטרנטיבה זו מצטיינת, בין היתר, בתפיסת מעשה הזכרון והציטוט כמעשה ליטורגי יותר מאשר אינטלקטואלי; הבנה, לגבי דידה, אינה בהכרח התכלית המרכזית של העיסוק הטקסטואלי, ואפשר אף שהיא סותרת תכליות נעלות ממנה. בתקופת הגאונים, רומז המחבר בפרק המסקנות שבסוף החיבור, משהו מן הלהט היצירתי של בעלי התלמוד הולך וקופא, בשעה שהתלות בתנאים-המסרנים הולכת וגוברת; בבל, כפי שהכרנוה, משתנה מן היסוד.

הקריאה בספר מעוררת מחשבה עד מאוד; הטקסט מתוּמרר כהלכה – כבבלי עצמו – וכל אחד מחלקיו זוכה לדברי הקדמה וסיכום מועילים, התורמים יחד להעמדת משנה סדורה ומגובשת (ואולי מוטב: ‘תלמוד סדור ומגובש’?…). את הדיון בו אבקש למקם בשלושה הקשרים שונים, הנתונים בחפיפה חלקית זה עם זה: המתודולוגי, הפואטי-רטורי, והאידיאלוגי.

ראשון – ההקשר המתודולוגי. נסיונו של המחבר לטפל בשאלות ה’גדולות’ הנוגעות לאופיו היסודי של הבבלי, ושל התרבות המשתקפת ממנו, מעלה בחריפות את בעיית מגבלותיה של הקריאה הצמודה (close reading). וידאס הוא ‘קורא צמוד’ מעולה – דוגמה טובה לכוחו הפרשני מצויה בניתוחו היפה לסוגיה מפרק ‘חלק’ בסנהדין (עמ’ 132-136) – אולם הקורא עשוי לתהות באיזו מידה הסוגיות המעטות-יחסית הנדונות בספר באופן מעמיק, יכולות להעיד על הבבלי כולו. הפתרון, לעניות דעתי, אינו טמון בוויתור על התמודדות עם אותן שאלות – מה גם שלוידאס תשובות מפרות עד מאוד – אלא בפיתוח מתודולוגיה הולמת לדיון בקורפוס רחב. ברוח זו, מעניין לחשוב על תרומתה האפשרית של ‘קריאה רחוקה’ (distant reading) מבית מדרשו של פרנקו מורטי, הן להתבוננות רפלקסיבית בכבלי הקריאה הצמודה/הקרובה, הן לבחינה שיטתית של התופעות הנבחנות בספר שלפנינו (בעיקר בחלקו הראשון). דוגמא פשוטה לכך יכולה לשמש אבחנתו של וידאס, שנזכרה לעיל, בין ייצוג דברי חכם נקוב-שם בגוף שני יחיד, לייצוג ‘קולו של הבבלי’ בגוף ראשון רבים: מדובר באבחנה לשונית-סגנונית מוגדרת הניתנת למדידה, לכימוּת ולמיפוי (באמצעים ‘אנושיים’ או ‘חישוביים’), בעזרתם ניתן יהיה להציע, בשלב ראשון, תשובות חלקיות לשאלות כגון: בכמה סוגיות היא מופיעה, ומכמה היא נעדרת? מתי הסוגיה נותנת לחכמים לדבר ‘יותר’, ומתי היא נוטלת את זכות הדיבור לעצמה? האם התופעה נפוצה יותר בסוגיות פתיחה של מסכתות ופרקים? האם יש מִתאם (קורלציה) בין הופעתה בסוגיות מסוימות, לנוכחותם של מונחי משא-ומתן קבועים-פחות-או-יותר באותן סוגיות? באיזו מידה היא משקפת הרחבה של תופעות דומות בספרות הארץ-ישראלית? ומשעה שתשובות לשאלות אלה יונחו בפנינו, יגיע זמנו של המבט הרפלקטיבי, כיאה ל’קריאה רחוקה’ טובה: מה משמעותה של התופעה? מדוע היא מתנהגת כך ולא אחרת? כיצד היא מאירה את דמותו של הקול האומר ‘אנחנו’ במרקם הטקסט התלמודי, במסגרת ה’מחזה’ הלמדני שסוגיות רבות מעמידות בפנינו? בקצרה, סקירתה לאורך ולרוחב הבבלי – הבבלי כולו – עשויה להוליד טיפולוגיה עשירה של סוגיות, מתוחה על פני ספקטרום לשוני-סגנוני נרחב, ונושאת מימד תרבותי-אידיאולוגי.

שני – ההקשר הפואטי-רטורי. וידאס מייחס לסוגיה התלמודית, בצדק, איכויות פואטיות ורטוריות מובהקות (אף על פי שמונחים אלה כמעט נעדרים מן השדה הסמנטי הרגיל בספרו). איכויות אלה, על פי רוב, מבטאות לדעתו את ‘קולו של הבבלי’ – המצטייר בין השיטין כקולו של עורך רב-עוצמה, העושה בחומריו כבתוך שלו. הנחות אלה גוררות אחריהן מערך טיעונים שלם: כך, וידאס מבכר באופן שיטתי הסברים המייחסים כוונה ומודעות ליוצרי הטקסטים (ראו לדוגמא עמ’ 143, וכמותו רבים), ומצמצם למינימום הסברים ‘טכניים’ או ‘פורמליסטיים’; כך, נקודות של מתח או של אי-התאמה מתפרשות על ידו תדיר כביטוי לכוונה חתרנית של העורכים (כפי שעולה למשל מסוף הפרק הראשון), ולא, למשל, כתוצאה מקרית של התרחבות השיח הלמדני, או של כוחות צורניים אחרים הפועלים על הסוגיה (דוגמא טובה לכך היא טיפולו במסורת על שם האל בבבלי קידושין עא ע”א, הנדונה בעמ’ 99-100). כל אלה הכרעות מטא-פרשניות סבירות, מוצדקות לגמרי במסגרת הפרדיגמה העיונית של וידאס, ואפשר גם שקשה להעניק לסוגיה משמעות בלעדיהן; אך לכל הפחות יש מקום להרהר במערכת היחסים ההדוקה הנרקמת באמצעותם, כמו גם באמצעות מבנה הספר כולו, בין צורה לתוכן – צמד הראוי בעיני למבט חשדני יותר, מסוייג במידה.

שלישי ואחרון – ההקשר האידיאולוגי. בהשראת הגותם של ולטר בנימין וג’ורג’יו אגמבן, טוען וידאס כי חשיפת מנגנונים המכוננים ‘אי-המשכיות’ בין מסורת למוסריה, מעניקה לעבר קיום עצמאי, ובמשתמע – מייחסת לו משקל רב יותר מזה שניתן לו בדגמים המדמים המשכיות הרמונית יותר בין עבר להווה. על רקע טענה זו, מעניין ואף מפתיע להשוות את תפקידם של בנימין ואגמבן בספרו של וידאס, עם התפקיד ההפוך השמור להם, להבנתי, במחקר העכשווי של הספרות העברית החדשה: בשדה זה הם מוזכרים לאחרונה שוב ושוב דווקא כמי שמאפשרים לחשוב על זיקותיה הרצופות של הספרות החדשה, החילונית-לכאורה, למקורות יניקתה הקדם-מודרניים הדתיים. הנה כי כן, בחקר הספרות הרבנית, תפיסה רציפה של המסורת – תפיסה מתבקשת למדי, כשלעצמה – מוצגת (בספר שלפנינו, ולא רק בו) כ’לא-ביקורתית-מספיק’, ולפיכך מומרת בנראטיב של שבר או סדק היסטורי-תרבותי; ובחקר הספרות החדשה, לעומת זאת, דווקא תודעת משבר היסטורי-תרבותי – תודעה מתבקשת למדי, כשלעצמה – היא שמוצגת כ’לא-ביקורתית-מספיק’, ולפיכך הולכת ומומרת בנראטיב מסורתי, הרמוני לפרקים. אני מקווה שדי באנלוגיה זו כדי לשלול – בשני השדות המחקריים – התנגדות לנראטיב אחד כאילו הוא ‘מדומיין’, והערצה לאחר כאילו הוא ‘ממשי’; נדרש כיוונוּן-תדרים עדין יותר.

אך נשוב אל העיקר: חוויית הקריאה בספרו של מולי וידאס מזכירה לעתים התבוננות בצידו הפנימי של בגד יפה. לא משום שהוא מגלה את התפרים הנסתרים המחברים את חלקיו השונים של הבגד יחד – הללו, הרי, גלויים וידועים זה מכבר לכל הרגיל בבגדים (ובהתאמה: לכל מי שרגיל בקריאה ביקורתית של הטקסט התלמודי) – אלא משום שתפרים אלה עצמם זוכים רק כך לבּוֹלטוּת אסתטית (ובהתאמה: אידיאולוגית); הם אינם רק אמצעי טכני המחבר יחד, בעדינות אלגנטית או ברישוּל גס, מרכיבים שונים, אלא מנגנון אמנותי המסמן ומבליט ומעצים את שונותם של המרכיבים המצויים משני עבריו. ומן המשל אל הנמשל: חידושיו המרשימים של וידאס אינם חושפים אלמנטים לא ידועים בטקסט התלמודי, אינם מצביעים על רובד נוסף שנותר עד כה בצֵל, אלא, בפשטות, מזמינים את הקורא לשנות את הפרספקטיבה; וזו החדשה, לטעמי, ראויה ומבטיחה ביותר.

איתי מרינברג-מיליקובסקי משלים בימים אלה את עבודת הדוקטור שלו במחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תחת הכותרת “למעלה מן העניין: יחסי הגומלין בין סיפור והקשרו בתלמוד הבבלי – סיפורים מרובי-הופעות כמקרה מבחן” (בהנחיית ד”ר חיים וייס ופרופ’ תמר אלכסנדר).

Standard
Book Club, English

Definite Article – The Book Club II

The ‘stammaitic consensus’, like many so-called consensuses, has paradoxically not yet achieved a total consensus. Still, aside from persistent skepticism emanating mainly from Israeli scholars, the stammaitic ‘toolbox’ has virtually become the source-critical method in use among academic Talmud scholars working in the field today.

There have in recent years been two interesting challenges to the stammaitic theory of redaction (I do not consider skepticism interesting – even if it is well placed). One, by Moulie Vidas,  questions why anonymity has become synonymous with “lateness” and a final editorial layer if we occasionally find the Stam actively removing attributions – apparently in order to create a distancing effect. Vidas asks source-critics to consider the literary function of anonymity and not only its presumed editorial function.  As of yet, we only have a few examples of the phenomenon of Stammaitic ‘tampering’, but it remains a very interesting argument worth following.

In Zvi Septimus’ recent research, we find another sort of challenge. Zvi questions one of the basic methodologies of “stammaitists”; namely, the attempt to chart a kind of redactional narrative across different sugyot which develops – ever so cleanly – from a set of literary kernels into a masterful and final talmudic mosaic. Like Vidas, Septimus is also interested in literary function – though here not of textual anonymity rather the experiential process of reading the Bavli. As he points out in his “Trigger Words and Simultexts – The Experience of Reading the Bavli,” one can read source-critically and still discover a far more interactive and far less teleological process of talmudic production that questions some basic axioms of contemporary talmudic source criticism. This realization points in the direction of an implied reader, which in turn can go a long way in explaining what the Talmud is ‘really’ about. I won’t give it away, however, since you should go read it here, and then listen to what our participants have to say, below.

Septimus’ article is the subject of the Talmud Blog’s second Book Club not only because it has implications for redactional theory, a pet interest of this blog. The piece is a nice example of how to read the Bavli from the perspective of contemporary literary theories.  Surprisingly, while there are many scholars interested in the “literary” parts of the Talmud, there are very few actively producing readings informed by literary theory. As such, we’ve invited two scholars, Itay Marienberg-Milikowsky and Dina Stein, who are  engaged in just such an ongoing project of reading rabbinic literature as… literature (!), and who are also interested in the processes of reading Talmud. We also strongly encourage our readers to respond to the article and to the respondents. And finally, we’ve invited the author of the article himself to rise from his theoretical death and respond to Dina and Itay’s remarks. Fear not, since you need not take anything he says into account.

Dina Stein (Department of Hebrew and Comparative Literature; Haifa University):

Zvi Septimus should be congratulated on several accounts – for his instating the word “experience” into the practice of reading the Bavli, as well as for his breaking through the narrow quarters of the sugya as the widest possible signifying context in the Bavli. And above all – for writing an incredibly lively, thought provoking essay.

Zvi proposes to replace the diachronic perspective of source criticism with a synchronic perspective of inter (or rather intra-) textuality within the Bavli, indicated by “trigger words”/”simultexts”. Placing himself as somewhat of a (monstrous) heir to Fraenkel he too assumes closure – albeit closure of the entire Bavli. Here, the notion of Iser’s “implied reader” is called upon, so as to rule out any confusion regarding a concrete, historical reader (and to avoid of course historical questions such as when was the Bavli as a whole first recognized, and by whom, and so on). No, the reader is an immune textual construct.

Yet, both “experience” and the new horizons that Zvi offers are not devoid of problems. The “experience” of reading is somewhat misleading since the reader is a hypostasized entity that could hardly be credited with “experience.” More important, the emancipating notion, that the framework within which a given tale should – or can – be read is as vast as the Bavli itself, maybe less liberating than it appears at first. Why should the boundaries of the Bavli be canonized (Zvi explicitly compares the Bavli’s self-glossing poetics to the poetics of the Bible a la Boyarin et al!) in order for the intra-textual principle to function as hermeneutic tool? It is not necessary in my view. It may even raise more problems than it solves.

Twenty five years ago Galit Hasan-Rokem published an article called “The Snake at the Wedding: a Semiotic Reconstruction of the Comparative method of Folk Narrative Research” (ARV: Scandinavian Yearbook of Folklore 43 [1987]: 73-87). There are striking similarities between that article and Zvi’s recent project (they even share some “trigger words”), insofar as both consciously shift the lens from philological, diachronic perspectives to a synchronic reading/construction of meaning. Hasan-Rokem employed tools developed originally by the philological-diachronic perspective of the geographical-historical school of folkloristics, i.e. the tale-type and the motif. Following the semiotician Yuri Lotman who wrote about “sign signals” (to other texts), motifs and fixed bundles of motifs amounting to “tale types” served her to construct possible intertexual environments within which a given text – in this case the story of the bridegroom who dies on his wedding night (Vayiqrah Rabbah 20:3) – signifies. Now Hasan-Rokem addressed texts that are not confined to a single composition or to the rabbinic corpus per se, thus allowing for a more fluid context. By referring to motifs and tale-types as “semiotic markers,” her model also implies that the intertextual framework includes oral traditions, which most of rabbinic literature was.

Applying Hasan-Rokem’s model to Zvi’s argument would shift the very heavy burden lying on the shoulders of the (implied) reader to the realm of cultural semiotics in which different texts share “trigger words” (and themes). The legitimacy for reading these texts in relation to each other would not be compromised. Moreover, the hypostasized “reader” need not be chained to what is assumed to be a fixed canonized composition. “Trigger words” in the Bavli can indeed help us reconstruct cultural associations without necessarily erecting yet another set of (imperializing) boundaries, or imagining closure.

Itay Marienberg-Milikowsky (Department of Hebrew Literature, Ben-Gurion University of the Negev).

Zvi Septimus’s article “Trigger Words and Simultexts – The Experience of Reading the Bavli” adds to a growing body of research that attempts to chart a path between two nearly opposite approaches to the talmudic text: the first emphasizes the foreignness of its elements, resulting in a long and dispersed process of creation; the second highlights the aesthetic quality of the final edited form, which gives it a seemingly uniform appearance. The first leans upon evident, necessarily partial seams, meant to merge distinct sources; the latter draws its strength from the success of the act of sewing, which makes the Babylonian Talmud a stylized, comprehensive text. A careful, self-aware movement between such different modes of discourse must lead to a third approach – and indeed Septimus suggest a very coherent one. By means of an extensive and thorough (and surprising!) analysis of a relatively ‘entangled’ story in the forth chapter of Kiddushin tractate (70a-b), the author demonstrates a new reading method, based on two fundamental claims: (A) The source-critical approach (represented here, and not by coincidence, by the work of Shamma Friedman), does not reflect the (non-critical) reader’s experience, therefore, even if it may explain some stages in the evolution of the talmudic text, it will never supply a theory of reading. (B) The “literary” approach (represented here, again by no coincidence, by the work of Jonah Fraenkel), which ignores the fact that the Babylonian Talmud, as a literary complex, constantly breaches the ‘segirut’ (I find ‘closure’, suggested by Jeffrey Rubenstein, the closest translation of the concept) of the story embedded in it,  when connecting it to other stories from different suggiyot. The combination of the two approaches defines the “Septimusian” reader: He is guided by “trigger words” to simultaneously read text-fragments that were originally far from each other, not in order to decompose them into its primary and secondary components, but to illuminate one another as wholes, in their final design; (ונמצאו “דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר” (ירושלמי ראש-השנה, פ”ג ה”ה

This approach is definitely thought-provoking and requires a lengthier discussion; yet in the limitations of this blessed “Virtual Beit midrash” of which I am a new guest (I take this opportunity to thank Shai Secunda and Yitz Landes for their generous invitation), I will have to suffice with short words of evaluation of some of the theoretical choices made by the author, and maybe suggest possible alternatives.

The attempt to read different Talmudic stories together calls into question the aforesaid assumption, associated with Fraenkel, of ‘segirut’. This assumption, discussed in recent years by Jeffrey Rubenstein and Joshua Levinson, considers Fraenkel a prominent representative of New Criticism in the study of Rabbinic literature. Accordingly, and according to Fraenkel’s words, segirut has “external” and “internal” aspects: its mere existence renounces any affinity to non-literary fields (historical, biographical, etc.), and at the same time to inter-literary contexts (textual sequences, parallels). The two aspects combine into one: they are different expressions of “unity” or “cohesion”, which justify reading the Talmudic text through the “hermeneutic circle” – all these are key phrases – meaning, a story ought to be understood from within itself, as a unique artistic expression (and not, Fraenkel emphasizes, a variant of a pre-existing structure). Septimus, sailing away from Fraenkel’s model, does not doubt the segirut as a hermeneutic category, but raises it from a low order to a higher one: from the single story to the Babylonian Talmud as a whole. But the segirut of a short story does not resemble that of an enormous complex text; whereas the latter reflects a tendency of a loosely unified literature, well known to every learner of the Bavli, the former claims something as for the precise, condensed and focused “aestheticization” of the literary expression, randomly set in its pages (it is no coincidence that New Criticism was most fertile when analyzing poetry, especially lyric poetry, rather than prose; its fruitful use with rabbinic literature is made possible primarily thanks to the minimalistic nature of the aggadic story).  The two types of segirut are as two dimensions of the creative story-telling work of the Bavli, which are active simultaneously, and are competing for the establishment of its meaning and its poetic design: the “Narrative art” on one hand, and the “Art of Narrative Connections” (to the local suggya or to the Bavli as a whole) on the other hand.

Is the reading experience of the Bavli – be it imaginary or abstract – necessarily a harmonious experience? Considering the aforesaid, it is possible to suggest another possibility that corresponds to Septimus’ proposal. I believe that a slightly different adaptation of Fraenkel and Friedman’s point of view could pave the third, different way (that could coexist with some post-structuralistic reading practices). This approach may be of aid while attempting to perceive the Talmudic text as a “dynamic” literary framework, in which something “occurs”: a frame within which different creative motivations act as forces. Thus, for instance, instead of converting an obvious axis of development between two stories in the Bavli (Friedman) into pointing out a “static” intertextual relation between them (Septimus), perhaps we should see the intertextual mechanism as one of the strategies (poetic, rhetoric, or in this case – connective) that the Suggiyot use to try and control the meanings of the stories embedded in them, and navigate these meanings to serve the Suggiya’s needs. At the same time, instead of converting the segirut of the single story (Fraenkel) into the segirut of the Bavli as a whole (Septimus), perhaps we should see both types of segirut as if they are challenging each other, revealing the interplay between control and resistance (thanks to the existence of the single tailored story as an independent aesthetic object, with an inner consistency and a distinct ideological world. This description must not be misunderstood; I emphasize here that I do not refer to any polarized manner of “control” and “resistance” relations, nor a strict binary categorization which ranges from “hegemonic discourse” and “subversive discourse”, but to much more meaningful and intricate games of meaning; as Bakhtin teaches us: two shades of understanding can still engage in a dialogue). Surely, the dynamism of the text is obvious when one thinks of it in a diachronic perspective. However, identifying with Septimus’ criticism of the difficulties inherent in basing a reading theory on source-criticism, my suggestion is to see the synchronic reading as a performative act of reading that reflects the inner dynamism of the Talmudic text. Following this line of thought, in the case of the story discussed in the article, an interesting question concerns its violent nature, the (carnivalesque) manner in which it goes “out of control”, and the reciprocal relations between this literary process, and the first subject of the chapter, which deals with different and sometimes problematic personal statutes (‘asara yochasin’); ואכמ”ל .

Septimus successfully uses Iser’s “implied reader” to ensure, among other things, that the reader whose experience the article wishes to restore is not an actual, historical subject, but an imaginary construct, supposedly produced by the Talmudic text itself, out of the connections that weave together its different parts. This is probably one of the most intriguing “implied readers” one could think of, and the inspiring power of the hermeneutic model that Septimus suggests will prove that. However, side by side with this implied one, perhaps we can revive something of the “actual” reader – if it is still appropriate to mention him or her – that exists within every implied reader, and the Bavli reader in particular: the reader experiencing the Bavli over and over again as an incoherent work, with its internal relations, close and distant, are not always clear; the doubting and struggling reader, who dwells on the contradiction in the text, or simply the obscurity of it, on the wondering and the awe, just before trying to settle it all.

Standard
Announcements, Book Club, English

Updates Regarding the TBBC

As announced a few weeks ago, starting February 6th we’ll be discussing Zvi Septimus’ article “Trigger Words and Simultexts: The Experience of Reading the Bavli,” in Barry Scott Wimpfheimer, ed. Wisdom of Bat Sheva: In Memory of Beth Samuels (Jersey City, NJ: Ktav, 2009). Thanks to Barry, Zvi and other friends of The Talmud Blog, we’ve been able to make a PDF of the article available here for anyone who wishes to take part in the discussion.

Our two main respondents will be Dr. Dina Stein of Haifa University and Itay Marienberg-Milikowsky, who is a PhD candidate in Ben Gurion University’s Department of Hebrew Literature. With the article now easily accessible online, we hope that you will respond as well.

Standard